BRÉKING: Hernádi eladta a szigeti mélygarázst
BRÉKING: Hernádi eladta a szigeti mélygarázst
Sziget, szálloda, mélygarázs, élményfürdő
Város
Szerző:
2020. 12. 30. 20:25

A város képviselőtestületének tagjai december 30-án este az alábbi tartalmú levelet kapták a polgármestertől.

Esztergom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjai részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az mindannyiunk előtt ismeretes, Esztergom Város Önkormányzat forgalomképes vagyonát képezi az Esztergom belterület, 16380/1/A/1 és 16380/1/A/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található teremgarázs.
Az ingatlan a 2009.02.27-én kelt adásvételi szerződés alapján került az Önkormányzat tulajdonába.
Az ingatlan könyv szerinti értéke jelenleg nettó 1.124.724.641 Ft.
A mélygarázs használatbavételi engedéllyel rendelkezett és ugyan rövid ideig, de működött. A 2013-as árvízi védekezés során az ingatlanban műszaki károk keletkeztek, melyeket a mai napig nem sikerült helyreállítani.
A belvárosban nagy problémát jelent a gépjárművek parkolása, mivel a rendelkezésre álló parkolók száma jóval kisebb, mint amennyi gépjármű fellelhető a városban. A mélygarázs újbóli üzembehelyezése nagy mértékben orvosolná ezt a kialakult állapotot.  
Az újbóli üzembehelyezéshez szükséges a statikai megerősítések elvégzése, az életvédelmi rendszer és a komfortot növelő elemek felújítása. A teljes beruházás becsült költsége kb. nettó 440.000.000 Ft.
Az ingatlan fenntartása jelenleg csak kiadást jelent az Önkormányzat részére.
Hosszas tárgyalások után a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nettó 1,68 milliárd forint +ÁFA (bruttó 2.133.600.000 Ft) összegű elvi vételi ajánlatot nyújtott be Önkormányzatunkhoz a teremgarázsra vonatkozóan.
Mérlegelve az Önkormányzat anyagi lehetőségeit a jövőbeni beruházásokat, fejlesztéseket illetően, az ingatlan értékesítése a Magyar Állam javára a legjobb megoldás, mert ennek köszönhetően az elvégzendő felújítások, beruházások meg tudnak valósulni és a mélygarázs üzembe helyezésével a belváros égető parkolási gondjai is megoldódnak.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése esetén. 

A fentiekre tekintettel tájékoztatom arról, hogy az alábbi határozatot hoztam:
 
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2020. (XII. 27.) önkormányzati határozata Az Esztergom belterület, 16380/1/A/1 és 16380/1/A/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található teremgarázs értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:
Esztergom Város Önkormányzata a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17. § (1) bekezdése e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 14077340-2-44, statisztikai számjele: 14077340-6420-114-01) által az Esztergom Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló, Esztergom belterület, 16380/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, közigazgatási cím nélküli, természetben 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található, 1 ha 0513 m2 alapterületű teremgarázs megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan1); valamint Esztergom belterület, 16380/1/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, közigazgatási cím nélküli, természetben 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található, 44 m2 alapterületű tároló megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan2) (a továbbiakban Ingatlan1 és Ingatlan2 együtt: Ingatlanok) vonatkozásában a folyamatban lévő beruházás eredményeként létrejövő, az Ingatlanok eredeti, ingatlan-nyilvántartási megnevezésnek megfelelő funkciója szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas, végleges használatbavételi engedéllyel rendelkező állapotára vonatkozó, mindösszesen 1.680.000.000 ,-Ft + ÁFA összeg vételár ellenében történő megvásárlására 2020. december 23. napján tett indikatív vételi ajánlatot elfogadja és az indikatív ajánlatban tett feltételekkel az Ingatlanokat adásvétel útján értékesíteni kívánja a Magyar Állam mint vevő részére.


Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: az MNV Zrt. értesítésére: legkésőbb 2020. december 27.
Az adásvételi szerződés aláírására: legkésőbb a döntést követő 90 napon belül

Tájékoztatom Önt arról, hogy az adásvételi szerződés a mai napon aláírásra került. 

Esztergom, 2020. december 30.

Tisztelettel:


Hernádi Ádám
polgármester